Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Giới luật tỷ kheo ni gồm 348 giới điều, được gọi là "Ngũ thiên thất tụ". Trước hết, "thất tụ" là bảy nhóm như sau: Nhóm 1: 8 pháp Ba la di Nhóm 2: 17 pháp Tăng tàn Nhóm 3: 30 pháp Xả đọa Nhóm 4: 178 tám pháp Đọa Nhóm 5: 8 pháp Hối quá Nhóm 6: 100 ...

Theo quan điểm Bộ phái Đàm Vô Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các pháp yết-ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết-ma sẽ không có các Tỳ-kheo đác giới như pháp, bản thể của Tăng ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a9514/luat-ty-kheo https://quangduc.com/a2850/luat-ty-kheo

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a2307/tu-phan-luat https://hoavouu.com/a24459/luat-tu-phan https://quangduc.com/a35140/luat-tu-phan https://phatphapungdung.com/phap-bao/luat-tu-phan-ht-thich-duc-thang-162237.html

Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu. (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử). Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường, Trung Quốc. Việt dịch: Tuệ Sỹ dịch & chú giải. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a26436/can-ban-thuyet-nhat-thiet-huu-b ...

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không ? Có những người tu chỉ t ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không ? Có những người tu chỉ t ...

Hạng mục: PHÁP THOẠI

Nhiều người đến với đạo Phật để tìm cách giải trừ phiền não, khổ đau, họ đọc tụng kinh chú, ăn chay, niệm Phật, làm công quả, cúng dường, bố thí, nhưng không biết diệt trừ bản ngã. Trải qua bao nhiêu năm trong đạo vẫn chấp vào cái Ta, kiêu căng, ngạo mạn ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đường nét chính của Giáo lý Nguyên Thủy. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì kinh này chỉ là một bản trùng tuyên vô vị, không đáng được có một địa vị Tam Tạng Thánh Giáo. Ðặc sắc của kinh này dĩ nhiên ...

Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đường nét chính của Giáo lý Nguyên Thủy. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì kinh này chỉ là một bản trùng tuyên vô vị, không đáng được có một địa vị Tam Tạng Thánh Giáo. Ðặc sắc của kinh này dĩ nhiên ...

Càn Long Đại Tạng Kinh. Quyển 108, trang 706-753. Quyển ''Na-Tiên Tì-kheo Kinh'' là một bộ Luận ghi bằng tiếng Pali, rất nổi danh, được phiên-dịch ra nhiều thứ tiếng: tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng Miến, tiếng Thái, tiếng Tích-lan, tiếng Anh, tiếng Pháp ...

Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật". Lời Đức Phật thật đơn giản, mà ý nghĩa lại tột cùng sâu rộng. Trong lời đó có nghĩa ...

Nguyên tác: Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Nghe đọc: https://hoavouu.com/a13766/kinh-ma-ha-bat-nha-ba-la-mat-tap-1 https://dieuphapam.net/dpa/kinh-ma-ha-bat-nha-ba-la-mat-tap-01.1430/ https://www.phatam.com/doc-kinh-ma-ha-bat-nha-ba-la-mat_337a37e59.html ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20668/3-bo-bat-nha-41-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_batnha.html

Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang. Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, chiếm tới ba tập khổ lớn trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, mỗi tập trên dưới 1.000 trang, mỗi trang độ 1.500 chữ, tổng cộng khoảng 4.500.000 chữ (Hán); thường được gọi là Đại Bát Nhã ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20677/12-bo-thich-kinh-luan-30-bo

Xem thêm & nguồn: http://www.daitangkinh.org/index.php/18-pdf/630-fbothichkinhluan

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20683/18-bo-luat-so-46-bo

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20684/19-bo-chu-tong-174-bo

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20689/24-bo-co-dat-132-bo