Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/bat-nha-tam-kinh

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-duy-ma-cat

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-dia-tang

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-kim-cang

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-thap-thien

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-thu-lang-nghiem

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-bat-dai-nhan-giac

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-di-giao

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-duoc-su

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-hien-nhan

Xem Video: https://youtu.be/FysXvzpAGBk

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-vien-giac

Xem Video: http://chuagiacngo.com/giang-kinh-dai-thua/kinh-lang-gia

Xem thêm & nguồn: http://chuagiacngo.com/t01-the-gioi-cuc-lac-tinh-do-nhan-gian-trong-kinh-di-da

Hạng mục: TỊNH ĐỘ

Nghe đọc: http://chuagiacngo.com/node/67068/play

Hạng mục: TỊNH ĐỘ

Xem thêm & nguồn: http://chuagiacngo.com/t34-dao-phat-nguyen-chat-va-dao-phat-phap-mon

Hạng mục: PHẬT HỌC

Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng. Mặc dù đạo Phật có bề dày lịch sử phong phú, đầy những giá trị, điều cần thiết đối với người học Phật ngày nay vẫn là làm thế nào để ứng dụn ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Tên gọi thông thường của bài kinh này là Phẩm Phổ Môn, kinh Phổ Môn hay kinh Quán Thế Âm và gọi đủ là Quan Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn Phẩm. Đây là bài kinh nói về hạnh nguyện độ sanh của Bồ-tát Quan ...

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) bản dịch đời Đông Tấn (năm 31 ...

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k09-kinh-di-da