Kinh Hán tạng (Bắc Truyền)

gồm 54 tên kinh, trong đó có 297 quyển.

gồm 77 tên kinh, trong đó có 972 quyển.

gồm 72 tên kinh, trong đó có 334 quyển.

gồm 66 tên kinh, trong đó có 456 quyển.

gồm 75 tên kinh, trong đó có 561 quyển.

gồm 78 tên kinh, trong đó có 248 quyển.

gồm 118 tên kinh, trong đó có 608 quyển.

gồm 626 tên kinh, trong đó có 1018 quyển.

gồm 42 tên kinh, trong đó có 152 quyển.

gồm 9 tên kinh, trong đó có 12 quyển.

gồm 35 tên kinh, trong đó có 257 quyển.

gồm 76 tên kinh, trong đó có 373 quyển.

gồm 48 tên kinh, trong đó có 268 quyển.

gồm 64 tên kinh, trong đó có 141 quyển.

gồm 98 tên kinh, trong đó có 562 quyển.

gồm 15 tên kinh, trong đó có 307 quyển.

gồm 467 tên kinh, trong đó có 1012 quyển.

gồm 28 tên kinh, trong đó có 111 quyển.

gồm 31 tên kinh, trong đó có 749 quyển.

gồm 29 tên kinh, trong đó có 185 quyển.