NGHE ĐỌC KINH

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Kinh Phật cho người mới bắt đầu (Cẩm nang học Phật cho người trẻ và người bận rộn).

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch.

hiện có 66 mục, gồm 174 tiểu mục.

hiện có 117 mục, gồm 117 tiểu mục.

hiện có 152 mục, gồm 152 tiểu mục.

hiện có 34 mục, gồm 34 tiểu mục.

hiện có 67 mục, gồm 224 tiểu mục.