SONG NGỮ VIỆT-ANH (Đối Chiếu) : Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Phần 1: * 000. Mục Lục - Trung Bộ. Kinh - The Middle Length Discourses * 001. Kinh Pháp Môn Căn Bản - The Root of All Things * 002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc - All the Taints * 003. Kinh Thừa Tự Pháp - Heirs in Dhamma * 004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - ...

* 00 Mục Lục - Trường Bộ. Kinh - The Long Discourses of the Buddha * 01. Kinh Phạm võng - The Supreme Net, What the Teaching Is Not * 02. Kinh Sa môn quả - The Fruits of the Homeless Life, The Greater Discourse on Way * 03. Kinh Ambaṭṭha (A ma trú) - A ...

Phần 1 Phần 3   Phần 2: * 051. Kinh Kandaraka - To Kandaraka * 052. Kinh Bát Thành - To the Man from Aṭṭhakanāgara * 053. Kinh Hữu Học - The Disciple in Higher Training * 054. Kinh Potaliya - To Potaliya * 055. Kinh Jīvaka - To Jīvaka * 056. Kinh ...

Phần 1 Phần 2   * 101. Kinh Devadaha - At Devadaha * 102. Kinh Năm và Ba - The Five and Three * 103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào - What Do You Think About Me * 104. Kinh Làng Sāma - At Sāmagāma * 105. Kinh Thiện Tinh - To Sunakkhatta * 106. Kinh Bất Độn ...

Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kin ...

Tác giả Narada Thera. HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về cuộc đời đức Phật (qua 3 thời kỳ ...

Essential Buddhist Essays. Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi ...

Essential Summaries of Buddhist Teachings. Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ ...